Archief A-Lijn


2019

19 maart 5 maart 26 februari
19 februari 12 februari 5 februari
29 januari 22 januari 15 januari
8 januari   


2018

4 december 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
12 juni 5 juni 29 mei
22 mei 15 mei 8 mei
1 mei 24 april 17 april
10 april 3 april 27 maart
20 maart 13 maart 27 februari
20 februari 13 februari 6 februari
30 januari 23 januari 16 januari
9 januari 2 januari  


2017

3 oktober 26 september 19 september
12 september 5 september 13 juni
6 juni 30 mei 23 mei
16 mei 9 mei 2 mei
25 april 18 april 11 april
4 april 28 maart 21 maart
14 maart 28 februari 21 februari
14 februari 7 februari 31 januari
24 januari 17 januari 10 januari
3 januari   


2016

4 oktober 27 september 20 september
13 september 6 september 14 juni
7 juni 31 mei 24 mei
17 mei 10 mei 3 mei
26 april 19 april 12 april
5 april 29 maart 22 maart
15 maart 1 maart 23 februari
16 februari 9 februari 2 februari
26 januari 19 januari 12 januari
5 januari   


2015

29 september 22 september 15 september
8 september 31 augustus 16 juni
9 juni 2 juni 26 mei
19 mei 12 mei 28 april
21 april 14 april 7 april
31 maart 24 maart 17 maart
10 maart 24 februari 17 februari
10 februari 3 februari 27 januari
20 januari 13 januari 6 januari
   


2014

14 oktober 17 juni 10 juni
3 juni 27 mei 20 mei
13 mei 6 mei 29 april
22 april 15 april 8 april
1 april 25 maart 18 maart
4 maart 25 februari 18 februari
11 februari 4 februari 28 januari
21 januari 14 januari 7 januari
   


2013

18 juni 11 juni 4 juni
28 mei 21 mei 14 mei
7 mei 23 april 16 april
9 april 2 april 26 maart
19 maart 12 maart 26 februari
19 februari 12 februari 5 februari
29 januari 22 januari 15 januari
8 januari   


2012

11 december 4 december 27 november
20 november 13 november 6 november
30 oktober 23 oktober 16 oktober
9 oktober 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
12 juni 5 juni 29 mei
22 mei 15 mei 8 mei
1 mei 24 april 17 april
10 april 27 maart 20 maart
13 maart 6 maart 28 februari
21 februari 14 februari 7 februari
31 januari 24 januari 17 januari
10 januari 3 januari  


2011

13 december 6 december 29 november
22 november 15 november 8 november
1 november 25 oktober 18 oktober
11 oktober 4 oktober 27 september
20 september 13 september 6 september
30 augustus 14 juni 7 juni
31 mei 24 mei 17 mei
10 mei 3 mei 26 april
19 april 12 april 5 april
29 maart 22 maart 15 maart
8 maart 1 maart 22 februari
15 februari 8 februari 1 februari
25 januari 18 januari 11 januari
4 januari   


2010

14 december 7 december 30 november
23 november 16 november 9 november
2 november 26 oktober 19 oktober
12 oktober 5 oktober 28 september
21 september 14 september 7 september
31 augustus 15 juni 8 juni
1 juni 25 mei 18 mei
11 mei 4 mei 27 april
20 april 13 april 6 april
30 maart 23 maart 16 maart
9 maart 23 februari 16 februari
9 februari 2 februari 26 januari
19 januari 12 januari 5 januari
   


2009

15 december 8 december 1 december
24 november 17 november 10 november
3 november 27 oktober 20 oktober
13 oktober 6 oktober 29 september
22 september 15 september 8 september
1 september 16 juni 9 juni
2 juni 26 mei 19 mei
5 mei 28 april 21 april
14 april 7 april 24 maart
17 maart 10 maart 24 februari
17 februari 10 februari 3 februari
27 januari 20 januari 13 januari
6 januari   


2008

9 december 2 december 25 november
18 november 11 november 4 november
28 oktober 21 oktober 14 oktober
7 oktober 30 september 23 september
16 september 9 september 2 september
24 juni 10 juni 3 juni
27 mei 20 mei 13 mei
6 mei 29 april 15 april
8 april 1 april 25 maart
18 maart 11 maart 4 maart
26 februari 19 februari 12 februari
5 februari 29 januari 22 januari
15 januari   


2007

11 december 4 december 27 november
20 november 13 november 6 november
30 oktober 23 oktober 16 oktober
9 oktober 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
19 juni 12 juni 5 juni
29 mei 22 mei 15 mei
8 mei 1 mei 24 april
17 april 10 april 3 april
27 maart 20 maart 13 maart
6 maart 20 februari 13 februari
6 februari 23 januari 16 januari
9 januari 2 januari  


2006

28 november 21 november 14 november
7 november 31 oktober 24 oktober
17 oktober 10 oktober 3 oktober
26 september 19 september 12 september
5 september 13 juni 6 juni
30 mei 23 mei 16 mei
9 mei    

Archief B-Lijn


2019

19 maart 5 maart 26 februari
19 februari 12 februari 5 februari
29 januari 22 januari 15 januari
8 januari   


2018

4 december 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
12 juni 5 juni 29 mei
22 mei 15 mei 8 mei
1 mei 24 april 17 april
10 april 3 april 27 maart
20 maart 13 maart 27 februari
20 februari 13 februari 6 februari
30 januari 23 januari 16 januari
9 januari 2 januari  


2017

3 oktober 26 september 19 september
12 september 5 september 13 juni
6 juni 30 mei 23 mei
16 mei 9 mei 2 mei
25 april 18 april 11 april
4 april 28 maart 21 maart
14 maart 28 februari 21 februari
14 februari 7 februari 31 januari
24 januari 17 januari 10 januari
3 januari   


2016

4 oktober 27 september 20 september
13 september 6 september 14 juni
7 juni 31 mei 24 mei
17 mei 10 mei 3 mei
26 april 19 april 12 april
5 april 29 maart 22 maart
15 maart 1 maart 23 februari
16 februari 9 februari 2 februari
26 januari 19 januari 12 januari
5 januari   


2015

29 september 22 september 15 september
8 september 31 augustus 16 juni
9 juni 2 juni 26 mei
19 mei 12 mei 28 april
21 april 14 april 7 april
31 maart 24 maart 17 maart
10 maart 24 februari 17 februari
10 februari 3 februari 27 januari
20 januari 13 januari 6 januari
   


2014

14 oktober 17 juni 10 juni
3 juni 27 mei 20 mei
13 mei 6 mei 29 april
22 april 15 april 8 april
1 april 25 maart 18 maart
4 maart 25 februari 18 februari
11 februari 4 februari 28 januari
21 januari 14 januari 7 januari
   


2013

18 juni 11 juni 4 juni
28 mei 21 mei 14 mei
7 mei 23 april 16 april
9 april 2 april 26 maart
19 maart 12 maart 26 februari
19 februari 12 februari 5 februari
29 januari 22 januari 15 januari
8 januari   


2012

11 december 4 december 27 november
20 november 13 november 6 november
30 oktober 23 oktober 16 oktober
9 oktober 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
12 juni 5 juni 29 mei
22 mei 15 mei 8 mei
1 mei 24 april 17 april
10 april 27 maart 20 maart
13 maart 6 maart 28 februari
21 februari 14 februari 7 februari
31 januari 24 januari 17 januari
10 januari 3 januari  


2011

13 december 6 december 29 november
22 november 15 november 8 november
1 november 25 oktober 18 oktober
11 oktober 4 oktober 27 september
20 september 13 september 6 september
30 augustus 14 juni 7 juni
31 mei 24 mei 17 mei
10 mei 3 mei 26 april
19 april 12 april 29 maart
22 maart 15 maart 8 maart
1 maart 22 februari 15 februari
8 februari 1 februari 25 januari
18 januari 11 januari 4 januari
   


2010

14 december 7 december 30 november
23 november 16 november 9 november
2 november 26 oktober 19 oktober
12 oktober 5 oktober 28 september
21 september 14 september 7 september
31 augustus 15 juni 8 juni
1 juni 25 mei 18 mei
11 mei 4 mei 27 april
20 april 13 april 6 april
23 maart 16 maart 9 maart
23 februari 16 februari 9 februari
2 februari 26 januari 19 januari
12 januari 5 januari  


2009

15 december 8 december 1 december
24 november 17 november 10 november
3 november 27 oktober 20 oktober
13 oktober 6 oktober 29 september
22 september 15 september 8 september
1 september 16 juni 9 juni
2 juni 26 mei 19 mei
5 mei 28 april 21 april
14 april 7 april 24 maart
17 maart 10 maart 24 februari
17 februari 10 februari 3 februari
27 januari 20 januari 13 januari
6 januari   


2008

9 december 2 december 25 november
18 november 11 november 4 november
28 oktober 21 oktober 14 oktober
7 oktober 30 september 23 september
16 september 9 september 2 september
24 juni 10 juni 3 juni
27 mei 20 mei 13 mei
6 mei 29 april 15 april
8 april 1 april 25 maart
18 maart 11 maart 26 februari
19 februari 12 februari 5 februari
29 januari 22 januari 15 januari
   


2007

11 december 4 december 27 november
20 november 13 november 6 november
30 oktober 23 oktober 16 oktober
9 oktober 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
19 juni 12 juni 5 juni
29 mei 22 mei 15 mei
8 mei 1 mei 24 april
17 april 10 april 3 april
27 maart 20 maart 13 maart
6 maart 20 februari 13 februari
6 februari 23 januari 16 januari
9 januari 2 januari  


2006

28 november 21 november 14 november
7 november 31 oktober 24 oktober
17 oktober 10 oktober 3 oktober
26 september 19 september 12 september
5 september 13 juni 6 juni
30 mei 23 mei 16 mei
9 mei    

Archief C-Lijn


2019

19 maart 5 maart 26 februari
19 februari 12 februari  


2018

1 mei 24 april 17 april
10 april 3 april 27 maart
20 maart 13 maart 27 februari
20 februari 13 februari  


2017

2 mei 25 april 18 april
11 april 4 april 28 maart
21 maart 14 maart 28 februari
21 februari 14 februari  


2016

22 maart 15 maart 1 maart
23 februari 16 februari  


2015

24 maart 17 maart 10 maart
24 februari 17 februari  


2014

25 maart 18 maart 4 maart
25 februari 18 februari  


2013

26 maart 19 maart 12 maart
26 februari 19 februari  


2012

12 juni 5 juni 29 mei
22 mei 15 mei 8 mei
1 mei 24 april 17 april
10 april 27 maart 20 maart
13 maart 28 februari 21 februari
14 februari 7 februari 31 januari
24 januari 17 januari 10 januari
3 januari   


2011

13 december 6 december 29 november
22 november 15 november 8 november
25 oktober 18 oktober 11 oktober
4 oktober 27 september 20 september
13 september 6 september 14 juni
7 juni 31 mei 24 mei
17 mei 10 mei 3 mei
19 april 12 april 22 maart
15 maart 8 maart 1 maart
22 februari 15 februari 8 februari
1 februari 25 januari 18 januari
11 januari 4 januari  


2010

14 december 23 maart 16 maart
9 maart 23 februari 16 februari
9 februari   


2009

24 maart 17 maart 10 maart
24 februari 17 februari 10 februari
   


2008

30 september 23 september 16 september
9 september 2 september 24 juni
10 juni 3 juni 27 mei
20 mei 13 mei 6 mei
29 april 15 april 8 april
1 april 25 maart 18 maart
11 maart 26 februari 19 februari
12 februari 5 februari 29 januari
22 januari 15 januari  


2007

11 december 4 december 27 november
20 november 13 november 6 november
30 oktober 23 oktober 16 oktober
9 oktober 2 oktober 25 september
18 september 11 september 4 september
19 juni 12 juni 5 juni
29 mei 22 mei 15 mei
8 mei 1 mei 24 april
17 april 10 april 3 april
27 maart 20 maart 13 maart
6 maart 20 februari 13 februari
6 februari 23 januari 16 januari
9 januari 2 januari  


2006

28 november 21 november 14 november
7 november 31 oktober 24 oktober
17 oktober 10 oktober 3 oktober
26 september 19 september 12 september
5 september 13 juni 6 juni
30 mei 23 mei 16 mei
9 mei    

Archief Kampioenscompetitie Totalen


2019

19 maart 5 maart 26 februari
19 februari 12 februari  


2018

11 december 27 november 20 november
13 november 20 maart 13 maart
27 februari 20 februari 13 februari
   


2017

12 december 5 december 28 november
21 november 14 november 21 maart
14 maart 28 februari 21 februari
14 februari   


2016

13 december 6 december 29 november
22 november 15 november 22 maart
15 maart 1 maart 23 februari
16 februari   


2015

15 december 8 december 1 december
24 november 17 november 10 november
24 maart 17 maart 10 maart
24 februari 17 februari  


2014

16 december 9 december 2 december
25 november 18 november 11 november
4 november 28 oktober 21 oktober
14 oktober 13 oktober 25 maart
18 maart 4 maart 25 februari
18 februari   


2013

17 december 10 december 3 december
26 november 19 november 12 november
5 november 29 oktober 22 oktober
15 oktober 26 maart 19 maart
12 maart 26 februari 19 februari
   


2012

20 maart 13 maart 28 februari
21 februari 14 februari  


2011

22 maart 15 maart 8 maart
1 maart 22 februari  


2010

23 maart 16 maart 9 maart
23 februari 16 februari 9 februari
   


2009

22 december 24 november 26 september
24 maart 17 maart 10 maart
24 februari 17 februari 10 februari
   


2008

1 april 25 maart 18 maart
11 maart 26 februari 19 februari
   


2007

18 december 17 december 10 april
3 april 27 maart 20 maart
13 maart 6 maart  


2006

14 april    

Archief Kampioenscompetitie Avonden


2019

19 maart 5 maart 26 februari
19 februari 12 februari  


2018

20 maart 13 maart 27 februari
20 februari 13 februari  


2017

21 maart 14 maart 28 februari
21 februari 14 februari  


2016

22 maart 15 maart 1 maart
23 februari 16 februari  


2015

24 maart 17 maart 10 maart
24 februari 17 februari  


2014

25 maart 18 maart 4 maart
25 februari 18 februari  


2013

26 maart 19 maart 12 maart
26 februari 19 februari  


2012

20 maart 13 maart 28 februari
21 februari 14 februari  


2011

22 maart 15 maart 8 maart
1 maart 22 februari  


2010

23 maart 16 maart 9 maart
23 februari 16 februari 9 februari
   


2009

24 november 24 maart 17 maart
10 maart 24 februari 17 februari
10 februari   


2008

1 april 25 maart 18 maart
11 maart 26 februari 19 februari
   


2007

10 april 3 april 27 maart
20 maart 13 maart 6 maart

Archief Viertallencompetitie


2018

6 november 30 oktober 23 oktober
16 oktober 9 oktober  


2017

7 november 31 oktober 24 oktober
17 oktober 10 oktober  


2016

8 november 1 november 25 oktober
18 oktober 11 oktober  


2015

3 november 27 oktober 20 oktober
13 oktober 6 oktober  


2014

7 oktober 30 september 23 september
16 september 9 september 2 september
   


2013

8 oktober 1 oktober 24 september
17 september 10 september 3 september

Archief Butler Viertallencompetitie


2018

6 november 30 oktober 23 oktober
16 oktober 9 oktober  


2017

7 november 31 oktober 24 oktober
17 oktober 10 oktober  


2016

8 november 1 november 25 oktober
18 oktober 11 oktober  


2015

3 november 27 oktober 20 oktober
13 oktober 6 oktober  


2014

7 oktober 30 september 23 september
16 september 9 september 2 september
   


2013

8 oktober 1 oktober 24 september
17 september 10 september 3 september