Wedstrijdreglement DBC

Met ingang van 06-09-2022

1. Definitie reglement

Dit reglement geldt voor de interne competities van de Delftse Bridge Club. Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt er gespeeld volgens de reglementen en de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.
Voor de jaarlijks in februari/maart te houden Kampioenscompetitie kunnen op enkele punten afwijkende regels gelden; deze worden voor het begin van de betreffende competitie bekend gemaakt.
De Technische Commissie (hierna te noemen TC) is belast met de organisatie van de speelavonden.

2. Aanvang van het spelen

Om 19:45 uur wordt begonnen met SPELEN.
U moet zich tijdig melden aan de inschrijftafel: uiterlijk om 19:35 uur.
Een paar (of een speler) dat (die) zich na 19:50 aanmeldt, kan alleen spelen als er een stilzittafel is; anders kan men niet spelen en krijgt men de score voor afwezig zijn ( zie artikel 7).

3. Afzeggen

Bij verhindering dient men af te melden ook als er een eigen invaller wordt gespeeld dit in verband met het kunnen voorbreiden van de bridgemates(zie artikel 6a).
Afmelden:

 1. op de afschrijflijst voor de betreffende avond, die op het mededelingenbord hangt (bij voorkeur!).
 2. per e-mail: , uiterlijk dinsdagmiddag tot 16:00 uur.
 3. telefonisch maandagavond of dinsdagmiddag uiterlijk tot 16:00 uur aan Peter Ladan: (015) 261 4797
 4. Bij verhindering op het laatste moment (uitsluitend bij overmacht), dit door te geven aan
  "De Congregatie" tel. (015) 2125406, vanaf 19.00 uur.

Afmelding dinsdag na 16.00 wanneer geen sprake is van overmacht worden behandeld als afwezig zonder afzeggen.
Op de telefoonnummers van punt c en d kunt u ook opgeven dat u iets later komt! Wij rekenen dan op u (zonder straf)!

4. Als niet is afgezegd

Als een paar, of een speler, afwezig is zonder te hebben afgezegd, wordt de van toepassing zijnde score, hetzij afwezig (paar), hetzij gespeeld (door de partner), verminderd met 10% (24 imps bij Butlertelling).
Betreft de afwezigheid een paar, dan kan dit paar de week daarop alleen spelen, als het zich AANMELDT op het telefoonnummer, genoemd in 3c of via het e-mail adres van artikel 3b.

5. Vervanging door eigen invallers

 1. Van één speler. Dit is mogelijk: de invaller mag geen versterking zijn en moet bij de inschrijving worden gemeld! Men krijgt de behaalde score zonder garantie ( zie artikel 8). De afwezige partner moet dan NIET te voren afzeggen!
 2. Van een geheel paar. Dit is bij DBC uitsluitend mogelijk bij competities met een verplichte opkomst. De vervanging moet van tevoren worden aangemeld. De score van het vervangende paar geldt als score voor het afwezige paar.

6. Scorecorrectie bij spelen in een andere lijn

De score voor een paar dat in een andere dan de eigen lijn heeft gespeeld, of de score voor een losse speler die in een andere dan de eigen lijn heeft gespeeld, wordt als volgt gecorrigeerd:

 1. Per speler, en per lijn die men hoger speelt, wordt 2% (6 imps) bij de behaalde score opgeteld.
 2. Per speler, en per lijn die men lager speelt, wordt 2% (6 imps) van de behaalde score afgetrokken. Het laten spelen van een paar in een lagere lijn wordt zoveel mogelijk vermeden.
 3. Bij het spelen in de eigen lijn met een speler uit een andere lijn wordt de behaalde score met 2% (6 imps) verhoogd (c.q. verlaagd) per lijn dat de betreffende speler lager (c.q. hoger) is ingedeeld.

Voor een paar dat op een avond in een andere lijn is ingedeeld geldt een garantiescore van het eigen gemiddelde over de avonden dat in de eigen lijn gespeeld is. De TC wijst de paren aan die in een andere lijn spelen. Voor een lijn hoger zal dit in principe het paar zijn dat op dat moment het hoogst staat in zijn eigen lijn, voor een lijn lager zal dit het paar zijn dat het laagst staat in zijn eigen lijn.

7. Score bij afwezigheid van een paar / alleenstaande speler

Bij afwezigheid van een geheel paar of een alleenstaande speler wordt het eigen gemiddelde met een maximum van 50% (0 imps) gegeven.
Voor de kampioenscompetitie (topintegraal) wordt de absentie score gerelateerd aan het gemiddelde van de gescoorde percentages in de eigen lijn.

8. Score bij afwezigheid van één speler

Als bij afwezigheid van de eigen partner gespeeld is met een door de TC aangewezen invaller, krijgt men de behaalde score (eventueel met toepassing van de correcties van artikel 6). Indien deze score lager is dan 50% (0 imps) geldt een garantiescore van het eigen gemiddelde met een maximum van 50% (0 imps).

De garantiebijdrage geldt niet als een eigen invaller is meegebracht (zie artikel 6a.

Hebt u echter meer gehaald (eventueel na de correcties van artikel 6), dan krijgt u natuurlijk die hogere score.

9. 50% plus-garantiescore

De 50%+ garantiescore houdt in: Deze 50% PLUS-garantie wordt uitsluitend toegepast bij afwezigheid van beide spelers, als:
 1. Een speler correct heeft afgezegd en de TC voor de partner geen invaller heeft kunnen vinden, waardoor niet gespeeld kon worden.
 2. een paar op de speeldag zelf een viertallen-wedstrijd speelt (voor DBC of een andere vereniging) of een vervolg-wedstrijd speelt van een door de NBB georganiseerd evenement (bijvoorbeeld RuitenBoer, ONPK, selectiewedstrijden enz.).
 3. een paar in de periode van de maandag voor de speelavond tot en met de vrijdag na de speelavond een wedstrijd voor DBC speelt en daardoor niet op dinsdag kan spelen.

10. Niet gespeelde spellen

 1. Indien een spel om technische reden niet gespeeld kan worden buiten de schuld van één of beide paren, wordt het spel als 'niet gespeeld' ingevoerd.
 2. Bij een stilzittafel en bij niet gespeelde spellen wordt bij parentelling de score vastgesteld over de wel gespeelde spellen. Bij butlertelling wordt per niet gespeeld spel een score toegekend van het op die avond behaalde gemiddelde aantal imps per spel.

11. Langdurige afwezigheid

Het is mogelijk om een competitie buiten mededinging te spelen.

12. Promotie/degradatie

Na afloop van elke competitie vindt er promotie en degradatie plaats.
Vanuit de A-lijn is er geen promotie, vanuit de laagste lijn is er geen degradatie.
In principe promovereert ten minste 25% van de paren naar de naast hogere groep en degradereeert ten minste 25% van de paren naar de naast lagere groep, maar per competitie kan de TC dit wijzigen.
Een paar kan alleen promoveren als het tenminste de helft van het aantal avonden van de competitie heeft samengespeeld.
De TC kan tot uiterlijk het begin van de 2e competitieavond een afwijkende promotie-/degradatieregeling bekend maken. De promotie- en degradatiestreep in de gepubliceerde uitslagen geldt hierbij als bekendmaking!

13. Indeling van paren

Nieuw gevormde paren worden door de TC ingedeeld. Zo mogelijk wordt ingedeeld in de hoogste lijn waarin een van de partners heeft gespeeld (en zich daarin heeft gehandhaafd).
Nieuwe leden moeten doorgaans in de laagste lijn beginnen, maar kunnen door de TC in een hogere lijn worden ingedeeld op grond van hun speelsterkte.
Door het vormen van nieuwe paren en/of het toetreden van nieuwe paren kan eventueel extra promotie of degradatie noodzakelijk zijn. Als het even kan, wordt extra degradatie vermeden!

14. Systeemkaart

In alle lijnen is het gebruik van een goed ingevulde systeemkaart verplicht. Het gebruik van zogenaamde Bruine-sticker conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden, volgens de definitie van de Weko, zijn niet toegestaan. Als uitzondering hierop mogen uitsluitend in de A-lijn indien een competitievorm wordt gehanteerd waarbij meer dan 6 spellen per tafel worden gespeeld, Bruine-sticker conventies worden toegepast. Voor aanvang van de competitie dient de TC van het gebruik van een Bruine-stickerconventies op de hoogte te worden gesteld. Tevens dient voor aanvang van de competitie.een afschrift van het systeem aan alle betrokkenen persoonlijk uitgereikt te worden.
De tegenstanders zijn gerechtigd een overzicht van de afspraken ter verdediging tegen de Bruine-Stickerconventie aan tafel te raadplegen, mits deze op een afzonderlijk blaadje staan.
Bruine-sticker conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn niet toegestaan bij wedstrijden over de gehele club!

15. Stopregel

Het gebruik van de stopregel is verplicht in alle lijnen.

16. Alerteren

In alle lijnen is men verplicht te alerteren bij conventionele biedingen van de partner, conform de richtlijnen van de NBB. Algemeen :alerteer als u verwacht dat de tegenstanders de bieding niet zullen begrijpen!

17. Arbitrage

Bij iedere onregelmatigheid in het spel dient men arbitrage te vragen bij een van de arbiters.

18. Veranderen van partner

Een partnerschap kan, behoudens in zeer bijzondere gevallen, alleen aan het begin van een competitie worden gewijzigd. De wijziging moet uiterlijk op de laatste avond van de voorgaande competitie aan een lid van de TC worden meegedeeld.

19. Speeltijd

De speeltijd per ronde is gebaseerd 7,5 minuut per spel.

Voor het wisselen tussen de ronden krijgt men 2 minuten tijd.

De klok geeft een geluidssignaal op 6 minuten voor het einde van de ronde. Men dient dan aan het laatste spel begonnen te zijn.

Indien na afloop van de wisseltijd nog kaarten op tafel liggen van de vorige ronde krijgen beide paren op dit spel een score van 20% (Bij butler: -7)

Een niet gespeeld spel telt niet mee in het gemiddelde (NG). In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om dit spel na afloop te spelen.
Deze uitzonderingen zijn:

Voor paren die regelmatig te langzaam spelen zal de wedstijdleider in plaats van NG een G- op het niet gespeelde spel toekennen.

20. Biddingboxes

In alle lijnen wordt met Biddingboxes gespeeld. U wordt verzocht de biedkaarten voorzichtig te behandelen. Na het laatste spel moet de biddingbox worden gesloten. Vergeet niet de alert- en stopkaart weer in de biddingbox terug te zetten!!

21. Protest tegen vorige uitslag

De uitslag van de speelavond wordt in principe de volgende dag op de website van de club gepubliceerd. De scores per spel zijn tevens via de website beschikbaar.. Tot uiterlijk een half uur na afloop van het spelen kan bij de TC worden geprotesteerd tegen de uitslagberekening van de vorige avond.

22. Slotbepaling

De TC beslist in alle gevallen die niet in dit reglement noch in de reglementen en de spelregels van de NBB zijn voorzien. Tegen beslissingen van de TC, anders dan arbitrages, kan bij het Bestuur in beroep worden gegaan.