Huishoudelijk reglement

Hieronde vindt u een reconstructie van het laatste bekende huishoudelijk reglement. Helaas was de kopie van dusdanig slechte kwaliteit dat sommige stukken tekst verloren zijn gegaan. Dit is opgevult middels puntjes. Indien iemand ons kan helpen aan de ontbrekende tekst zouden wij het op prijsstellen wanneer deze naar de webmaster zou worden gemaild.


ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. De Algemene Vergadering kan besluiten om bepaalde redenen uit de Nederlandse Bridge Bond te treden, mits dit besluit wordt genomen in een buitengewone algemene vergadering, welke speciaal tot dit doel is ......... ste 3/4 van de gewone leden aanwezig voorstel gn 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, dan moet wederom na vier weken een nieuwe vergadering op dezelfde wijzen worden bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot uittreden uit de Nederlandse Bridge Bond met gewone meerderheid van stemmen worden genomen.

BESTUUR.

Artikel 3.

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en commissarissen. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen voor de tijd van drie jaren. Aftreden geschiedt Volgens rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij tussentijdse benoeming treedt de gekozene in het rooster van zijn/haar voorganger/ster

Artikel 4.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur is belast met de leiding van de verenging en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 5.

Het bestuur stelt kandidaten voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden en van nieuwe leden van permanente commissies.

Artikel 6.

De uitlegging van het huishoudelijk reglement, alsmede van alle vast te stellen regels en bepaling, berust bij het bestuur. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd bij voorkomende gelegenheden dusdanige maatregelen te treffen, welke het in het belang van de verenging nodig acht. Deze moeten echter steeds door de eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd worden. Voor het aangaan van geldleningen is vooraf de goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig.

Artikel 7.

De verenging geeft leiding aan en draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij leidt de verenging en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de ledenvergadering daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende ie ingelicht, maar is,verplicht deze weer te openen, indien tenminste 1/3 der aanwezige leden het verlangen, daartoe kenbaar maakt. Hij heeft het recht vergaderingen en bijeenkomsten van alle ingestelde commissies bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 8.

De secretaris notuleert in een daarvoor bestemd boek de gehouden bestuurs- en andere vergaderingen. Deze notulen worden op de eerstvolgende zodanige vergadering, na goedkeuring, door de voorzitter en hem ondertekend. Hij voert briefwisseling, zo mogelijk in overleg met en steeds namens het bestuur, waarvan hij kopie en aantekening houdt. Hij dient op de jaarlijkse algemene vergadering een door hem opgesteld jaarverslag in.

Artikel 9,

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven. Hij stelt een begroting op, die hij aan de algemene vergadering voorlegt., Hij dient op de jaarlijkse algemene vergadering een door hem opgesteld jaarverslag in over het door hem gevoerde beheer van de geldmiddelen gedurende het afgelopen jaar.

Artikel 10.

Alle bestuursleden zijn verplicht elkaar op hun verzoek in hun werkzaamheden behulpzaam te zijn en tijdelijk te vervangen, indien zulks wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 11.

De leden van het bestuur zijn persoonlijk aansprakelijk voor de zich onder hun berusting bevindende eigendommen en bescheiden van de vereniging.

Artikel 12.

Ereleden ontvangen een bewijs van erelidmaatschap. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, doch op hen rusten generlei financile verplichtingen jegens de vereniging. Leden van verdienste ontvangen een bewijs van waardering. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de gewonde leden. Gewone leden. Zij, die gewoon lid wensen te worden melden zich hiertoe schriftelijk bij de secretaris. Zij hebben het recht: gebruik te maken van de speelgelegenheid op de daarvoor vastgestelde tijden, deel te nemen aan de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden, tot stemmen op de algemene vergadering, verkozen te worden tot functies in de vereniging, nieuwe leden voor te dragen Aspirant-leden maken een proeftijd van maximaal drie maanden door. Na aanmelding wordt de naam van het aspirant-lid op de eerstvolgende vier clubavonden voorgehangen, waarna binnen veertien dagen, na door de ballotagecommissie uitgebrachte advies, door het bestuur schriftelijk wordt kennis gegeven van het al of niet aanmenen als lid. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als gewonde leden, uitgezonderd het actieve en passieve kiesrecht, het stemrecht en het recht tot het voordragen van nieuwe leden. Ondersteunende leden geven een jaarlijkse financile bijdrage van tenminste vijftig gulden. Zij hebben toegang tot alle wedstrijden en bijeenkomsten, uitgezonderd bestuurs- en commissievergaderingen. Zij bezitten geen stemrecht, noch het actieve of passieve stemrecht.

Artikel 13.

Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen aan de Algemene Vergadering. Bij het benoemen van leden in het bestuur en in de permanente commissies heeft ieder gewoon lid het recht kandidaten voor te stellen door middel van een schriftelijke mededeling aan het bestuur, die is voorzien van de handtekeningen van tenminste vijf gewone leden en de schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Deze voorstellen moeten tenminste een half uur vr de vastgestelde aanvangstijd van de algemene vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Ieder lid is gerechtigd tot het schriftelijk indienen van voorstellen, klachten en dergelijke bij het bestuur, dat verplicht is deze in behandeling te nemen en schriftelijk te beantwoorden.

Artikel 14.

Beindiging van het lidmaatschap door opzegging dient de secretaris schriftelijk te worden medegedeeld, uiterlijk veertien dagen vr het einde van het lopende kwartaal, bij gebreke waarvan de contributie, over het volgende kwartaal verschuldigd is. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan ontheffing verlenen. Voorts eindigt het lidmaatschap door overlijden, bedanken of royement.

Artikel 15.

Royement kan volgen door

  1. het niet nakomen van de financile verplichtingen, voortvloeiende uit het lidmaatschap van de vereniging;
  2. het zich niet gedragen overeenkomstig de bepalingen van statuten en/of huishoudelijk reglement;
  3. het verrichten van handelingen, of het zich schuldig maken aan gedragingen, die de vereniging schaden of kunnen schaden.

Het bestuur heeft het recht leden, die volgens zijn oordeel voor royement in aanmerking komen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering te schorsen. Royement en opheffing daarvan geschieden door de Algemene Vergadering, met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Zowel schorsing, royement, als opheffing daarvan, worden bij aangetekend schijven ter kennis van de betrokkene gebracht.

CONTRIBUTIE en ENTREEGELD.

Artikel 16.

Contributie. en entreegeld worden jaarlijks op de Algemene Vergadering vastgesteld.

COMMISSIES.

Artikel 17.

Er zijn- de volgende permanente commissies

  1. kascommissie
  2. ballotagecommissie

Andere commissies, waaronder de Technische Commissie, kunnen door het bestuur worden ingesteld en opgeheven.

Artikel 18.

De kascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. Zij worden jaarlijks door de Algemene Vergadering gekozen. Tot aan de volgende jaarvergadering. ZIJ mogen geen bestuursleden zijn en kunnen niet langer dan drie achtereenvolgende jaren zitting hebben. Hun verkiezing geschiedt bij enkele kandidaatstelling of door middel van schriftelijke stemming. ........ bescheiden de kas van de penningmeester Zij brengt aan de Algemene Vergadering ...... verslag uit van ...... tot tussentijdse controle en deelt dit de penningmeester tenminste drie dagen van te voren mee. Van haar controle brengt zij verslag uit aan het bestuur.

Artikel 19.

Do ballotagecommissie bestaat uit drie leden, waarvan n bestuurslid. Zij adviseert binnen drie maanden over het al of niet aannemen van het aspirant-lid aan het bestuur. Ieder lid heeft het recht van beroep op de ballotagecommissie.

Artikel 20.

De technische commissie bestaat uit tenminste drie leden en wordt benoemd. door het bestuur, dat tevens de voorzitter aanwijst. De technische commissie is verantwoordelijk voor hot samenstellen van de viertallen en het indelen van de competitie. Zij stelt voor het begin van ieder seizoen een jaarprogramrna vast, dat de goedkeuring van het bestuur behoeft. De technische commissie is belast met de regeling van drives en wedstrijden, zowel intern als tegen andere verenigingen. De voorzitter van de technische commissie is belast met de leiding op de clubavond. Telkenjare vr de aanvang van het wedstrijdseizoen ontvangen de gewonde leden een exemplaar van het wedstrijdreglement, zoals, dit zal gelden voor elk soort van de interne wedstrijden. Dit wedstrijdreglement wordt hen veertien dagen van te voren toegezonden. De technische commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de algemene vergadering.

VERGADERINGEN

Artikel 21.

Bestuursvergaderingen worden belegd op voortel van:

  1. de voorzitter
  2. de meerderheid van het bestuur.

Besluiten van een bestuursvergadering zijn geldig, Indien de meerderheid van hot bestuur aanwezig is.

Artikel 22.

Algemene vergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven met opgave van de te behandelen punten. Het bestuur is verplicht een voorstel op de agenda der eerstvolgende vergadering te plaatsen, indien het tenminste tien dagen van te voren een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden hoeft ontvangen. De termijn van oproeping mag niet korter zijn dan veertien dagen.

Artikel 23.

Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden als het bestuur dit nodig oordeelt en voorts wanneer tenminste twintig stemgerechtigde leden hiervoor een schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen punten, indienen. In dit laatste geval zal de vergadering binnen n maand, na de indiening van het verzoek op een door de voorzitter vast te stellen datum worden gehouden.

STEMMINGEN.

Artikel 24.

  1. Over personen, wordt schriftelijk gestemd; de verkiezing kan bij acclamatie geschieden. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter beslist dat schriftelijk wordt gestemd.
  2. Bij schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter de leden van het stembureau aan. Stembiljetten,die oningevuld zijn, een persoon, zaak of onderwerp niet duidelijk aangeven, bijvoegingen bevatten, mr namen bevatten dan nodig is of ondertekend zijn ...... worden. Wanneer de stemmen hierbij staken, wordt diegene verkozen verklaard, die het langst lid is. Indien een gekozen lid zijn benoeming niet aanvaardt, heeft een nieuwe stemming plaats.

SLOTBEPALING

Artikel 25.

Ieder lid van de vereniging behoort in het bezit te zijn van een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement, die door het bestuur worden toegezonden.

Artikel 26.

Door zijn toetreden tot d vereniging verklaart ieder lid kennis te dragen van en zich te onderwerpen aan dit huishoudelijk reglement en alle verdere regels en bepalingen.

Artikel 27.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 29.

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van 9 juni 1970.